شیعہ بچاؤ پٹیشن

پاکستان اہل تشیع کو بچاؤ پٹیشن میں شرکت کریں اور انہیں بچانے میں اپنا حصہ ڈالیں.

دادخواست اینترنتی برای دفاع از شیعیان  مظلوم پاکستانی تهیه شده است که امضاء شما به اندازه یک نفر در راستای نجات آنها از ظلم و ستم و تبعیض نقش ایفاء می کند. کلیک کنید:

Save Pakistani Shia Petition